سالم بودن یک مهارت است و می‌توان آن را تمرین کرد و بیش‌تر نمود.
سالم بودن هیچ فرقی با یاد گرفتن نواختن ویلون سل ندارد. اگر کسی مهارت‌های سالم بودن را تمرین کند، سالم‌تر هم